述志令原文,翻译,赏析_拼音版_作者曹操 

述志令

作者:曹操 朝代:汉朝
述志令原文

孤始举孝廉,年少,自以本非岩穴知名之士,恐为海内人之所见凡愚,欲为一郡守,好作政教,以建立名誉,使世士明知之;故在济南,始除残去秽,平心选举,违迕诸常侍。以为强豪所忿,恐致家祸,故以病还。

去官之后,年纪尚少,顾视同岁中,年有五十,未名为老。内自图之,从此却去二十年,待天下清,乃与同岁中始举者等耳。故以四时归乡里,于谯东五十里筑精舍,欲秋夏读书,冬春射猎,求底下之地,欲以泥水自蔽,绝宾客往来之望。然不能得如意。

后徵为都尉,迁典军校尉,意遂更欲为国家讨贼立功,欲望封侯作征西将军,然后题墓道言“汉故征西将军曹侯之墓”,此其志也。而遭值董卓之难,兴举义兵。是时合兵能多得耳,然常自损,不欲多之;所以然者,多兵意盛,与强敌争,倘更为祸始。故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

后领兖州,破降黄巾三十万众。又袁术僭号于九江,下皆称臣,名门曰建号门,衣被皆为天子之制,两妇预争为皇后。志计已定,人有劝术使遂即帝位,露布天下,答言“曹公尚在,未可也”。后孤讨禽其四将,获其人众,遂使术穷亡解沮,发病而死。及至袁绍据河北,兵势强盛,孤自度势,实不敌之;但计投死为国,以义灭身,足垂于后。幸而破绍,枭其二子。又刘表自以为宗室),包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

今孤言此,若为自大,欲人言尽,故无讳耳。设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王!或者人见孤强盛,又性不信天命之事,恐私心相评,言有不逊之志,妄相忖度,每用耿耿。齐桓、晋文所以垂称至今日者,以其兵势广大,犹能奉事周室也。《论语》云:“三分天下有其二,以服事殷,周之德可谓至德矣。”夫能以大事小也。昔乐毅走赵,赵王欲与之图燕。乐毅伏而垂泣,对曰:“臣事昭王,犹事大王;臣若获戾,放在他国,没世然后已,不忍谋赵之徒隶,况燕后嗣乎!”胡亥之杀蒙恬也,恬曰:“自吾先人及至子孙,积信于秦三世矣;今臣将兵三十余万,其势足以背叛,然自知必死而守义者,不敢辱先人之教以忘先王也。”孤每读此二人书,未尝不怆然流涕也。孤祖、父以至孤身,皆当亲重之任,可谓见信者矣,以及子桓兄弟,过于三世矣。

孤非徒对诸君说此也,常以语妻妾,皆令深知此意。孤谓之言:“顾我万年之后,汝曹皆当出嫁,欲令传道我心,使他人皆知之。”孤此言皆肝鬲之要也。所以勤勤恳恳叙心腹者,见周公有《金縢》之书以自明,恐人不信之故。然欲孤便尔委捐所典兵众,以还执事,归就武平侯国,实不可也。何者?诚恐己离兵为人所祸也。既为子孙计,又己败则国家倾危,是以不得慕虚名而处实祸,此所不得为也。前朝恩封三子为侯,固辞不受,今更欲受之,非欲复以为荣,欲以为外援,为万安计。

孤闻介推之避晋封,申胥之逃楚赏,未尝不舍书而叹,有以自省也。奉国威灵,仗钺征伐,推弱以克强,处小而禽大。意之所图,动无违事,心之所虑,何向不济,遂荡平天下,不辱主命。可谓天助汉室,非人力也。然封兼四县,食户三万,何德堪之!江湖未静,不可让位;至于邑土,可得而辞。今上还阳夏、柘、苦三县户二万,但食武平万户,且以分损谤议,少减孤之责也。

述志令拼音解读

gū shǐ jǔ xiào lián ,nián shǎo ,zì yǐ běn fēi yán xué zhī míng zhī shì ,kǒng wéi hǎi nèi rén zhī suǒ jiàn fán yú ,yù wéi yī jun4 shǒu ,hǎo zuò zhèng jiāo ,yǐ jiàn lì míng yù ,shǐ shì shì míng zhī zhī ;gù zài jì nán ,shǐ chú cán qù huì ,píng xīn xuǎn jǔ ,wéi wǔ zhū cháng shì 。yǐ wéi qiáng háo suǒ fèn ,kǒng zhì jiā huò ,gù yǐ bìng hái 。

qù guān zhī hòu ,nián jì shàng shǎo ,gù shì tóng suì zhōng ,nián yǒu wǔ shí ,wèi míng wéi lǎo 。nèi zì tú zhī ,cóng cǐ què qù èr shí nián ,dài tiān xià qīng ,nǎi yǔ tóng suì zhōng shǐ jǔ zhě děng ěr 。gù yǐ sì shí guī xiāng lǐ ,yú qiáo dōng wǔ shí lǐ zhù jīng shě ,yù qiū xià dú shū ,dōng chūn shè liè ,qiú dǐ xià zhī dì ,yù yǐ ní shuǐ zì bì ,jué bīn kè wǎng lái zhī wàng 。rán bú néng dé rú yì 。

hòu zhēng wéi dōu wèi ,qiān diǎn jun1 xiào wèi ,yì suí gèng yù wéi guó jiā tǎo zéi lì gōng ,yù wàng fēng hóu zuò zhēng xī jiāng jun1 ,rán hòu tí mù dào yán “hàn gù zhēng xī jiāng jun1 cáo hóu zhī mù ”,cǐ qí zhì yě 。ér zāo zhí dǒng zhuó zhī nán ,xìng jǔ yì bīng 。shì shí hé bīng néng duō dé ěr ,rán cháng zì sǔn ,bú yù duō zhī ;suǒ yǐ rán zhě ,duō bīng yì shèng ,yǔ qiáng dí zhēng ,tǎng gèng wéi huò shǐ 。gù biàn shuǐ zhī zhàn shù qiān ,hòu hái dào yáng zhōu gèng mù ,yì fù bú guò sān qiān rén ,cǐ qí běn zhì yǒu xiàn yě 。

hòu lǐng yǎn zhōu ,pò jiàng huáng jīn sān shí wàn zhòng 。yòu yuán shù jiàn hào yú jiǔ jiāng ,xià jiē chēng chén ,míng mén yuē jiàn hào mén ,yī bèi jiē wéi tiān zǐ zhī zhì ,liǎng fù yù zhēng wéi huáng hòu 。zhì jì yǐ dìng ,rén yǒu quàn shù shǐ suí jí dì wèi ,lù bù tiān xià ,dá yán “cáo gōng shàng zài ,wèi kě yě ”。hòu gū tǎo qín qí sì jiāng ,huò qí rén zhòng ,suí shǐ shù qióng wáng jiě jǔ ,fā bìng ér sǐ 。jí zhì yuán shào jù hé běi ,bīng shì qiáng shèng ,gū zì dù shì ,shí bú dí zhī ;dàn jì tóu sǐ wéi guó ,yǐ yì miè shēn ,zú chuí yú hòu 。xìng ér pò shào ,xiāo qí èr zǐ 。yòu liú biǎo zì yǐ wéi zōng shì ),bāo cáng jiān xīn ,zhà qián zhà què ,yǐ guān shì shì ,jù yǒu dāng zhōu ,gū fù dìng zhī ,suí píng tiān xià 。shēn wéi zǎi xiàng ,rén chén zhī guì yǐ jí ,yì wàng yǐ guò yǐ 。

jīn gū yán cǐ ,ruò wéi zì dà ,yù rén yán jìn ,gù wú huì ěr 。shè shǐ guó jiā wú yǒu gū ,bú zhī dāng jǐ rén chēng dì ,jǐ rén chēng wáng !huò zhě rén jiàn gū qiáng shèng ,yòu xìng bú xìn tiān mìng zhī shì ,kǒng sī xīn xiàng píng ,yán yǒu bú xùn zhī zhì ,wàng xiàng cǔn dù ,měi yòng gěng gěng 。qí huán 、jìn wén suǒ yǐ chuí chēng zhì jīn rì zhě ,yǐ qí bīng shì guǎng dà ,yóu néng fèng shì zhōu shì yě 。《lùn yǔ 》yún :“sān fèn tiān xià yǒu qí èr ,yǐ fú shì yīn ,zhōu zhī dé kě wèi zhì dé yǐ 。”fū néng yǐ dà shì xiǎo yě 。xī lè yì zǒu zhào ,zhào wáng yù yǔ zhī tú yàn 。lè yì fú ér chuí qì ,duì yuē :“chén shì zhāo wáng ,yóu shì dà wáng ;chén ruò huò lì ,fàng zài tā guó ,méi shì rán hòu yǐ ,bú rěn móu zhào zhī tú lì ,kuàng yàn hòu sì hū !”hú hài zhī shā méng tián yě ,tián yuē :“zì wú xiān rén jí zhì zǐ sūn ,jī xìn yú qín sān shì yǐ ;jīn chén jiāng bīng sān shí yú wàn ,qí shì zú yǐ bèi pàn ,rán zì zhī bì sǐ ér shǒu yì zhě ,bú gǎn rǔ xiān rén zhī jiāo yǐ wàng xiān wáng yě 。”gū měi dú cǐ èr rén shū ,wèi cháng bú chuàng rán liú tì yě 。gū zǔ 、fù yǐ zhì gū shēn ,jiē dāng qīn zhòng zhī rèn ,kě wèi jiàn xìn zhě yǐ ,yǐ jí zǐ huán xiōng dì ,guò yú sān shì yǐ 。

gū fēi tú duì zhū jun1 shuō cǐ yě ,cháng yǐ yǔ qī qiè ,jiē lìng shēn zhī cǐ yì 。gū wèi zhī yán :“gù wǒ wàn nián zhī hòu ,rǔ cáo jiē dāng chū jià ,yù lìng chuán dào wǒ xīn ,shǐ tā rén jiē zhī zhī 。”gū cǐ yán jiē gān gé zhī yào yě 。suǒ yǐ qín qín kěn kěn xù xīn fù zhě ,jiàn zhōu gōng yǒu 《jīn téng 》zhī shū yǐ zì míng ,kǒng rén bú xìn zhī gù 。rán yù gū biàn ěr wěi juān suǒ diǎn bīng zhòng ,yǐ hái zhí shì ,guī jiù wǔ píng hóu guó ,shí bú kě yě 。hé zhě ?chéng kǒng jǐ lí bīng wéi rén suǒ huò yě 。jì wéi zǐ sūn jì ,yòu jǐ bài zé guó jiā qīng wēi ,shì yǐ bú dé mù xū míng ér chù shí huò ,cǐ suǒ bú dé wéi yě 。qián cháo ēn fēng sān zǐ wéi hóu ,gù cí bú shòu ,jīn gèng yù shòu zhī ,fēi yù fù yǐ wéi róng ,yù yǐ wéi wài yuán ,wéi wàn ān jì 。

gū wén jiè tuī zhī bì jìn fēng ,shēn xū zhī táo chǔ shǎng ,wèi cháng bú shě shū ér tàn ,yǒu yǐ zì shěng yě 。fèng guó wēi líng ,zhàng yuè zhēng fá ,tuī ruò yǐ kè qiáng ,chù xiǎo ér qín dà 。yì zhī suǒ tú ,dòng wú wéi shì ,xīn zhī suǒ lǜ ,hé xiàng bú jì ,suí dàng píng tiān xià ,bú rǔ zhǔ mìng 。kě wèi tiān zhù hàn shì ,fēi rén lì yě 。rán fēng jiān sì xiàn ,shí hù sān wàn ,hé dé kān zhī !jiāng hú wèi jìng ,bú kě ràng wèi ;zhì yú yì tǔ ,kě dé ér cí 。jīn shàng hái yáng xià 、zhè 、kǔ sān xiàn hù èr wàn ,dàn shí wǔ píng wàn hù ,qiě yǐ fèn sǔn bàng yì ,shǎo jiǎn gū zhī zé yě 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

述志令译文及注释

我被举为孝廉时,年纪很轻,自以为不是那种隐居深山而有名望的人士,恐怕被天下人看作是平庸无能之辈,所以想当一个郡的太守,把政治和教化搞好,来建立自己的名誉,让世上的人都清楚地了解我。…详情

相关赏析

述志令赏析及创作背景

作者主要叙述了自己三十多年来的历史功绩。首先他叙述了自己早年的志向,他当时虽少年得志,但非知名之士,只想做一个郡守,先在政治教化中树立声誉:因此他在任济南相时,严惩那些贪官污吏,但触犯宦官利益,遭到豪强的反对。…详情

作者介绍

曹操 曹操 曹操(155-220),即魏武帝。三国时政治家、军事家、诗人。字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州市)人。初举孝廉,任洛阳北部尉,迁顿丘令。后在镇压黄巾起义和讨伐懂卓的战争中,逐步扩充军事力量。初平三年(公元192年),为衮州牧,分化、诱降青州黄巾军的一部分,编为"青州兵"。建安元年(196年),迎献帝都许(今河南许昌)。从此用其名义发号施令,先后削…详情

述志令原文,述志令翻译,述志令赏析,述志令阅读答案,出自曹操的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.yapiku.cn/shi/62614.html

诗词类别

曹操的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语